Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders Blog

 • Watch Our In-Language Google+ Hangouts on the Affordable Care Act

  As a community with some of the highest uninsured rates, Asian Americans and Pacific Islanders (AAPIs) across the country will benefit from the Affordable Care Act.

  Nearly one in five AAPIs was uninsured prior to passage of the Affordable Care Act. And some of the largest AAPI ethnic communities have uninsured rates higher than the national average, including Korean (one in three), Vietnamese (one in five), and Chinese (one in seven) communities. These communities are also more likely to be limited English proficiency (or LEP), making it especially important to have access to in-language materials to learn about and enroll in the Health Insurance Marketplace.

  Two million AAPIs are projected to become insured thanks to the Affordable Care Act. For AAPIs, the law’s benefits will help reduce disparities in both health care and health outcomes through expanded insurance coverage and better access to high-quality health care services. This week, the U.S. Department of Health and Human Services announced that eight out of 10 uninsured Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders may be eligible for financial assistance in the Health Insurance Marketplace.

  The importance of educating our communities on the benefits of the Affordable Care Act, the importance of health insurance, and how to enroll through the Health Insurance Marketplaces is invaluable to our communities. That’s why the White House Initiative on Asian American and Pacific Islanders hosted a series of in-language Google+ Hangouts on the Affordable Care Act. This series included Google+ Hangouts in Korean, Vietnamese, and Chinese (Mandarin)

  Check out our Korean Google+ Hangout on the Affordable Care Act:

  Check out our Vietnamese Google+ Hangout on the Affordable Care Act: 

  Check out our Chinese (Mandarin) Google+ Hangout on the Affordable Care Act:

  With HealthCare.gov working smoothly, more than 5 million Americans have already signed up for health insurance.

  If you or someone you care about is uninsured, it’s not too late to sign up for quality, affordable coverage – but you’ll want to act today and before March 31. If you don’t enroll by March 31, you can’t enroll again until November 2014. Visit HealthCare.gov or call 1-800-318-2596 today to learn more.

  Kiran Ahuja is Executive Director of the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.


  저렴한 케어법(Affordable Care Act) 대한 자국어 구글 행아웃을 시청하세요

  저자: Kiran Ahuja

  비보험률이 가장 높은 커뮤니티들에 속하는 미국 전역의 아시아계 미국인 및 태평양 제도민(AAPI)들은 저렴한 케어법으로 혜택을 받게 됩니다.

  거의 다섯 명중 한 명의 AAPI인이 저렴한 케어법이 통과되기 이전에는 보험에 들지 않았습니다. 최대 규모의 AAPI 인종 그룹 몇 몇은 미국 평균보다 더 높은 비보험률을 가지는데 여기에는 한국인(3명중 1명), 베트남인(5명중 1명), 중국인(7명중 1명) 커뮤니티들이 포함됩니다. 이 커뮤니티들은 또한 영어 능력 한계자(또는 LEP)일 가능성이 많아 건강보험 마켓플레이스에 대해 배우거나 등록하기 위한 자료를 모국어로 접하는 것이 특히 중요합니다.

  2백만명의 AAPI인들이 저렴한 케어법 덕분에 보험에 들 것이라 예상됩니다. AAPI들의 경우, 이 법안은 확대된 보험 적용과 고품질의 헬스케어 서비스 접근의 개선을 통해 건강 보험과 건강 결과에 있어 격차를 줄이는 혜택을 줄 것입니다.  이번 주, 미국 보건 복지부는 10 명 중 8 무보험 아시아계 미국인, 하와이 원주민, 태평양 섬 주민이 건강 보험 마켓 플레이스에서재정지원을 받을수 있다고 발표했다.

  저렴한 케어 법안의 혜택에 관해 커뮤니티 그룹에 교육을 제공하는 중요성, 건강 보험의 중요성 및 건강 보험 시장(Health Insurance Marketplaces)을 통한 등록 방법은 우리 커뮤니티에 아주 소중합니다. 이런 이유로 아시아계 미국인 및 태평양 제도민(AAPI)에 대한 백악관 이니셔티브가 저렴한 케어 법안에 대한 자국어로 진행되는 구글 행아웃 시리즈를 주최하였습니다. 이 구글 행아웃 시리즈는 한국어, 베트남어중국어로  제공됩니다.

  HealthCare.gov가 순조롭게 협력함으로써, 5백만명 이상의 미국인들이 이미 건강 보험에 등록했습니다.

  귀하나 귀하가 아끼는 누군가가 아직 보험에 들지 않았다면, 고품질의 저렴한 보험에 등록하는 것이 아직 늦지 않았습니다. 하지만 지금 당장 아니면 3 31 전까지는 행동을 취해야 합니다. 그렇지 않으면, 2014년 11월까지 다시 기다려야 합니다. 더 자세히 배우려면 HealthCare.gov또는 1-800-318-2596에 전화 를 오늘 방문해 주십시오.

  Kiran Ahuja아시아계 미국인과 태평양 제도에백악관 이니셔티브의 행정 담당관 입니다."


  Hãy xem các buổi trình phát về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp bằng Ngôn ngữ Bản xứ qua Google Hangout

  Do Kiran Ahuja trình bày

  Là một cộng đồng với tỷ lệ người không có bảo hiểm cao nhất, người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) trong toàn quốc sẽ có lợi từ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp.

  Hầu như một trong năm người AAPI đã không có bảo hiểm trước khi Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp được thông qua thành luật. Một vài cộng đồng thuộc sắc dân AAPI có số dân không có bảo hiểm cao hơn mức trung bình toàn quốc, bao gồm các cộng đồng Hàn Quốc (một trong ba), Việt Nam (một trong năm), và Trung Quốc (một trong bảy).  Các cộng đồng này có lẽ cũng có trình độ Tiếng Anh giới hạn (hoặc là LEP), cho nên việc cung cấp được tài liệu bằng ngôn ngữ bản xứ rất quan trọng để tìm hiểu và ghi danh với Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe.

  Dự tính là hai triệu người thuộc sắc dân AAPI sẽ có bảo hiểm nhờ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp.  Đối với nhóm người AAPI, đạo luật sẽ có hữu ích để giảm thiểu sự chênh lệch về cả hai lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và kết quả sức khỏe do việc nới rộng chương trình bảo hiểm và mức tiếp cận các dịch vụ sức khỏe phẩm chất tốt hơn. Tuần này Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ thông báo rằng 8 trong số 10 người Mỹ không có bảo hiểm gốc châu Á, Hawaii bản địa, và đảo Thái Bình Dương có thể hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính trong thị trường bảo hiểm y tế.

  Sự quan trọng trong việc giáo dục các cộng đồng của chúng ta về các lợi ích của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp, cùng với tầm quan trọng của bảo hiểm sức khỏe, và cách thức ghi danh qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, là vô giá đối với các cộng đồng này.  Đó là lý do tại sao Cơ Quan cố vấn của Tòa Bạch Ốc về Người Á Châu và Đảo Thái Bình Dương đã tổ chức các đợt Google Hangout về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp bằng những ngôn ngữ bản xứ.  Đợt này gồm có các buổi Google Hangout bằng tiếng Đại Hàn, Việt Nam, và Trung Hoa. Hãy nhấn vào link Tiếng Việt để biết thêm chi tiết.                                                                                                

  Hiện nay trang mạng HealthCare.gov làm việc suông sẽ, và hơn 5 triệu người Mỹ đã ghi danh mua bảo hiểm.

  Nếu quý vị hoặc người thân chưa có bảo hiểm y tế, vẫn không quá muộn để ghi danh mua bảo hiểm phẩm chất với bảo phí phù hợp – tuy nhiên quý vị nên làm ngay trong hôm nay và trước ngày 31 Tháng 3.  Nếu đến ngày 31 Tháng 3, mà không ghi danh, thì quý vị không thể ghi danh cho đến Tháng 11, 2014.   Hãy vào trang mạng HealthCare.gov hoặc gọi 1-800-318-2596 hôm nay để biết thêm chi tiết.

  Kiran Ahuja là Giám đốc điều hành của Ban Cố Vấn ​​của Nhà Trắng về người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.


  关注我们有关平价医疗法案的谷歌母语视频群聊

  撰文:奇兰。阿胡亚(Kiran Ahuja)

  作为一个具有最高未投保比例的社区,在全美的亚太裔美国人(AAPI)将受益于“平价医疗法案”。

  在“平价医疗法案”成为法律之前,亚太裔美国人中有将近五分之一的人口没有医疗保险。而某些最大的亚太裔社区的未投保比例超出了全美的平均水平,其中包括韩国裔(三分之一未投保)、越南裔(五分之一未投保)、以及华裔(七分之一未投保)社区。这些社区也更可能是英语能力有限(LEP)的社区,因而尤其重要的是,他们有机会以母语获得相关资料来了解和参加健康保险市场(Health Insurance Marketplace)

  预计将会有两百万亚太裔美国人因“平价医疗法案”而获得医疗保险。对于亚太裔美国人而言,因该法律而产生的福利将有助于通过扩大保险覆盖面以及使人们能够更便捷地获得高品质的医疗服务,来缩小在医疗保健和健康状况方面所存在的差距。本周,美国卫生及公共服务部公布消息,亚裔,夏威夷和太平洋岛屿居民没有医疗保险者,十人中有八人可能符合条件,在“医疗保险市场”获得经济资助。

  就“平价医疗法案”和取得医疗保险的好处对我们的社区进行宣传教育、以及如何通过“健康保险市场”参保等,对我们的社区而言,都极为宝贵。这一原因促使“白宫亚太裔美国人事务处”举办了一系列针对“平价医疗法案”的谷歌母语视频群聊。该系列包括以韩语越南语中文进行的谷歌视频群聊。

  随着HealthCare.gov网站的顺利运行,目前已有500多万美国人签约加入了医疗保险。

  如果您或您关心的人士尚未参保,那么现在报名参加高品质的、实惠的保险计划还不会太晚 - 但您今天就需要行动,而不要晚于331。如果您未于331之前参保,则下次要等到2014年11月才能参保。请立即访问HealthCare.gov网站,或拨打:1-800-318-2596了解更多信息。

  奇兰。阿胡亚(Kiran Ahuja)现任白宫亚太裔事务处行政主任。


  關注我們有關平價醫療法案的谷歌母語視頻群聊

  撰文:  Kiran Ahuja奇蘭。阿胡亞(Kiran Ahuja)

  作為一個具有最高未投保比例的社區,在全美的亞太裔美國人(AAPI)將受益於“平價醫療法案”。

  在“平價醫療法案”成為法律之前,亞太裔美國人中有將近五分之一的人口沒有醫療保險。而某些最大的亞太裔社區的未投保比例超出了全美的平均水平,其中包括韓國裔(三分之一未投保)、越南裔(五分之一未投保)、以及華裔(七分之一未投保)等社區。這些社區也更可能是英語能力有限(LEP)的社區,因而尤​​其重要的是,他們有機會以其母語獲得相關資料來了解和參加健康保險市場(Health Insurance Marketplace)

  預計將會有兩百萬亞太裔美國人因“平價醫療法案”而獲得醫療保險。對於亞太裔美國人而言,該法律的好處將有助於透過擴大保險涵蓋範圍及使人們能​​夠更便捷地獲得高品質的醫療服務,來縮小在醫療保健和健康狀況方面所存在的差距。本周,美國衛生及公共服務部公佈消息,亞裔,夏威夷和太平洋島嶼居民沒有醫療保險者,十人中有八人可能符合條件,在「醫療保險市場」獲得經濟資助。

  就“平價醫療法案”的好處教育我們的社區、取得醫療保險以及如何透過“健康保險市場”參保等都很重要,對我們的社區而言,這些都極為寶貴。這一原因促使“白宮亞太裔美國人事務處”舉辦了一系列針對“平價醫療法案”的谷歌母語視頻群聊。該系列包括以韓語越南語中文進行的谷歌視頻群聊。

  隨著HealthCare.gov網站的順利運行,目前已有500多萬美國人簽約加入了醫療保險。

  如果您或您關心的人士尚未參保,那麼現在報名參加高品質的、實惠的保險計劃還不會太晚- 但您今天就需要行動,而不要晚於331。如果您未於331之前參保,則下次要等到2014年11月才能參保。請立即訪問HealthCare.gov網站或撥打:1-800-318-2596了解更多信息。

  奇蘭。阿胡亞(Kiran Ahuja) 現任白宮亞太裔事務處行政主任。

 • National AAPI Enrollment Week of Action Google+ Hangout

  Please join the Department of Health and Human Services (HHS), as well as community leaders from across the country, on Wednesday, March 19, 2014 at 5:00 PM ET for our National AAPI Enrollment Week of Action Google+ Hangout!

  Approximately 1.9 million Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders (AANHPIs) are projected to benefit from new options for health insurance coverage through the Health Insurance Marketplace. With the open enrollment period for coverage in 2014 ending on March 31, many are still unaware of the health coverage options available to them through the Affordable Care Act. 

  We invite you to join Dr. Howard Koh, Assistant Secretary for Health; Meena Seshamani, Deputy Director in the Office of Health Reform; and community leaders as they answer your Affordable Care Act questions. Please join us so you can learn more about the opportunities to improve the health of the AAPI community and find out how to #GetCovered by March 31, 2014.  

  Please submit your Affordable Care Act questions for the Google+ Hangout to the Office of Minority Health at info@minorityhealth.hhs.gov by Tuesday, March 18, 2014, and join the conversation on Wednesday, March 19, 2014 at 5:00 PM ET.

  Gautam Raghavan is an Advisor in the White House Office of Public Engagement.

 • Protecting Employment Rights Across the Country

  The U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) is the nation’s primary employment rights enforcement agency.

  The EEOC enforces federal laws that make it illegal to discriminate against a job applicant or an employee because of the person’s race, color, religion, sex (including pregnancy), national origin, age (40 or older), disability, or genetic information. It is also illegal to discriminate against a person because he or she complained about discrimination, filed a charge of discrimination, or participated in an employment discrimination investigation or lawsuit. We also work to prevent discrimination before it occurs, through outreach, education, and technical assistance. The EEOC also provides leadership and guidance to federal agencies regarding equal employment opportunity programs.

  The EEOC is headquartered in Washington, D.C. and has 53 field locations across the country. We are very lucky to have many enthusiastic EEOC employees in our field offices participating in the White House Initiative on AAPIs’  Regional Interagency Working Group (RIWG). 

  Over the past year, the EEOC worked to improve federal access and advancement for the AAPI community. Below are several highlights:

  Language Access

  • For the first time, we generated quarterly reports on whether interpretation services (including those in AAPI languages) were requested or utilized by parties during our mediation program. We also completed an assessment of language capacity and needs for district offices.
    
  • We participated in 240 events geared at AAPI communities, reaching more than 11,700 individuals, which included distributing brochures in Chinese and Vietnamese in Indianapolis; reaching out to the Cambodian community in Lowell, MA; conducting a bilingual workshop in Chuukese to Micronesian residents; distributing information in Chinese and Korean in Mobile, AL; conducting a workshop to Hmong community members and advocates in Fresno, CA; and attending a town hall meeting with the Burmese community in Indianapolis.  

  Data Collection and Dissemination

  • We updated our EEO-5 survey, which collects labor force data on public elementary and secondary school districts, to make it consistent with OMB’s 1997 Revision to the Standards for the Classification of Federal Data on Race and Ethnicity. The EEO-5 survey now requires public elementary and secondary school districts to allow an employee to self-identify more than one race, thereby permitting individuals who are Asian and Pacific Islander to identify both of those races.
    
  • Due largely to five new national origin categories added in FY2012, last year we were able to reduce the number of “Other Asian National Origin” entries by 13%.

  Workforce Diversity

  • We published an online practical guide to common issues faced by AAPIs in the federal workforce in an effort to assist other federal government agencies.
    
  • We participated in the Federal Asian Pacific American Council (FAPAC) Challenge Team Program, a project-oriented, experiential training-based program that develops skills for emerging Federal employee leaders, especially those at the GS-9 to GS-14 levels.
    
  • We now include Diversity as a critical performance element in performance plans for all EEOC SES (Senior Executive Service), managers, and supervisors.

  Building upon these accomplishments, we are excited to present our agency plan for Fiscal Years 2014-15. The EEOC’s 2014-15 Agency Plan includes goals in the categories of language access, data, and workforce diversity. So far this year, we have already taken steps to achieve these goals, including:

  • Beginning to update our AAPI Fact Sheets, which we plan to post on our website and disseminate to federal government affinity groups, community-based organizations, and Fair Employment Practices Agencies (our state-level partners) by May 1.
    
  • Beginning to develop a process for forming formal partnerships with AANAPISI’s (Asian American and Native American Pacific Islander-Serving Institutions).
    
  • Beginning to develop plans with the Regional Interagency Working Group to schedule AAPI outreach events.

  We are pleased to announce that just this month, the EEOC issued two technical assistance documents that may be important to the AAPI community. These documents, a Question and Answer and a Fact Sheet, address workplace rights and responsibilities on religious dress (e.g., a Muslim hijab, a Sikh turban, or a Christian cross) and grooming (e.g., Sikh uncut hair and beard, Rastafarian dreadlocks, or Jewish peyes), under Title VII of the Civil Rights Act of 1964.  A broad overview of workplace religious accommodation issues can also be found in the “What You Should Know” section of our website. 

  We also encourage you to submit your feedback on EEOC’s agency plan by March 31, 2014.

  Jenny Yang is a Commissioner at the U.S. Equal Employment Opportunity Commission and the agency’s Interagency Working Group designee to the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders. 

 • The President’s Commitment to Boys and Young Men of Color

  President Obama Delivers Remarks at the Launch of My Brother's Keeper

  President Barack Obama delivers remarks at an event to highlight "My Brother's Keeper," an initiative to expand opportunity for young men and boys of color, in the East Room of the White House. February 27, 2014. (Official White House Photo)

  Last Thursday, I had the distinct privilege to join President Obama at the launch of his My Brother’s Keeper initiative, an effort to expand opportunity for all young men and boys of color. This new initiative is built upon collaboration between leading foundations and businesses, aiming to provide support and pathways for young men and boys of color. 

  As stated by the White House, boys and young men of color — regardless of where they come from — are disproportionately at risk from their youngest years through college and the early stages of their professional lives.  Through disaggregated data, we see Asian American and Pacific Islander (AAPI) communities who are very much in need.  We are able to see high schools where almost half of Cambodians aren’t earning a diploma, in colleges where only 14.4 percent of Native Hawaiian and Pacific Islanders (NHPIs) graduate, and in communities where the average per capita income of Hmong Americans is lower than any racial group nationwide. Beyond high school, only 12.1 percent of the Laotian population, 14.4 percent of the Hmong population, and 14.5 percent of the Cambodian population have a bachelor’s degree or higher.

  As the President stated, “This is an issue of national importance -- it's as important as any issue that I work on.  It's an issue that goes to the very heart of why I ran for President -- because if America stands for anything, it stands for the idea of opportunity for everybody; the notion that no matter who you are, or where you came from, or the circumstances into which you are born, if you work hard, if you take responsibility, then you can make it in this country.”  By signing a Presidential Memorandum, President Barack Obama established the My Brother's Keeper Task Force that will work across executive departments and agencies to assess and recommend improvements to Federal policies, regulations, and programs that apply to boys and young men of color.

  The Task Force will create an Administration-wide “What Works” online portal to assess and develop recommendations for programs and practices that improve outcomes for boys and young men of color, while promoting incentives for private and public entities to develop and adopt strategies that have been proven to be effective. Additionally, the Task Force will develop a comprehensive public website, to be maintained by the Department of Education, that will assess, on an ongoing basis, critical indicators of life outcomes for boys and young men of color. And the Task Force will recommend to the President means for ensuring this effort is sustained for years to come within government and across public and private sectors.

  With the collective commitment of the President, private philanthropies, businesses, governors, mayors, faith leaders, and nonprofit organizations, we can create strong foundations of opportunity for our young men and boys to help them reach their full potential.  If you are interested in knowing more about My Brother’s Keeper and the AAPI community, please email WhiteHouseAAPI@ed.gov.

  Akil Vohra is Senior Advisor at the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.

 • Department of Justice: Advocating for Civil Rights and Access for AAPIs

  Led by the Attorney General, the U.S. Department of Justice (DOJ) is composed of more than 40 offices and divisions responsible for a broad array of issues: national security, law enforcement, civil rights, and the criminal justice system. Among its many roles, DOJ enforces federal criminal and civil laws and provides grants and training to state, local, and tribal law enforcement partners. Under the leadership of Attorney General Eric Holder, DOJ has made strides to support Asian Americans and Pacific Islanders (AAPIs). Over the past year, for instance:  

  • We’re leading the charge on increasing access to federal resources for Limited English Proficient (LEP) communities. Most recently, DOJ released a new tool to help state and local courts assess and improve their language assistance services for LEP individuals who need access to court services. We have also partnered with the Social Security Administration and the White House Initiative on AAPIs to create a video series to help train the federal workforce on providing meaningful access to limited English proficient (LEP) individuals. 
    
  • DOJ has conducted outreach to the Vietnamese Young Leaders Association in New Orleans and is currently enforcing a Consent Decree that specifically addresses treatment of and services to the Vietnamese community. We’ve also met with Muslim Advocates to hear its concerns about law enforcement’s treatment of Muslim community members in New York. And, DOJ routinely engages with the AAPI community in Seattle in connection with the enforcement of a Consent Decree with Seattle Police Department.
    
  • From October 2012 through January 2014, our Civil Rights Division conducted 136 outreach sessions that targeted immigrant advocates, legal service providers, workers, and worker advocates. In March 2013, we conducted outreach in San Juan, Puerto Rico with the Asian Community Association, and in June 2013, we conducted outreach in Washington, DC with the Arab Anti-Discrimination Committee.
    
  • DOJ’s Office on Violence Against Women grantees held a number of technical assistance events and trainings addressing the needs of the AAPI community, including issues related to immigration relief, sexual assault, culturally appropriate services, and domestic violence. 

  DOJ’s FY 2014-2015 agency plan for AAPIs builds off of these accomplishments and activities. This comprehensive plan includes ambitious new goals that include:

  • exploring the feasibility of developing a consultation policy with the Native Hawaiian community;
  • conducting an assessment of funding awarded to AAPI-serving organizations;
  • developing a communication plan to increase awareness of agency procurement opportunities for AAPI businesses;
  • surveying federal agencies about their language access goals, challenges, and best practices; and
  • coordinating training on hate crime data collection.  

  DOJ looks forward to its continued partnership with the White House Initiative on AAPIs and fulfilling the promise of justice for all Americans, including the more than 16 million AAPIs across the country. We encourage you to submit your feedback on DOJ’s agency plan by March 31, 2014.

  Grande Lum is Director of the Community Relations Service at the Department of Justice and the Department’s designee to the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders’ Interagency Working Group. 

 • 2014 AAPI Heritage Month Theme “I Am Beyond”: Evoking the American Spirit

  Since 1977, the month of May recognizes the achievements and contributions of Asian Americans, Pacific Islanders and Native Hawaiians to the American story. The legislation honoring the significance of our Asian American and Pacific Islander (AAPI) heritage was introduced by some of the finest Asian Americans in U.S. history: Congressman Norman Mineta, Senator Spark Matsunaga, and Senator Daniel Inouye.

  This May, the Smithsonian Asian Pacific American Center theme for AAPI Heritage Month is “I Am Beyond.” The phrase captures the aspirations of the American spirit, how Americans of Asian and Pacific Islander descent have always sought to excel beyond the challenges that have limited equal opportunity in America. “I Am Beyond” recognizes Dalip Singh Saund’s election as the first Asian American Congressman in 1957 after campaigning for the rights of all Asian immigrants to become naturalized U.S. citizens. “I Am Beyond” recognizes the civil rights work of Larry Itliong and Philip Vera Cruz in championing for the rights of American workers across communities. “I Am Beyond” recognizes the achievements of Patsy Mink, the first woman of color and first Asian American woman elected to Congress, a woman whose legacy includes the promotion of equal opportunity in education. “I Am Beyond” recognizes the legacy of Chinese American Grace Lee Boggs, a major figure in the civil rights movement who continues to work on empowering communities in Detroit, MI at nearly 100 years old. “I Am Beyond” recognizes the passionate service of Daniel K. Inouye, decorated World War II veteran and long-time Senator, whom President Barack Obama has called “a true American hero” and “my earliest political inspiration.” “I Am Beyond” is the theme of the new Smithsonian Asian Pacific American Center exhibition Beyond Bollywood: Indian Americans Shape the Nation, a look at the history, art and culture of Indian immigrants and Indian Americans in the U.S. beyond stereotypes.

  The Smithsonian Asian Pacific American Center invites agencies, cities, communities, individuals, organizations, and states across the country to join the commemoration of AAPI Heritage Month. Please join us in recognizing the rich and complex past, present, and future of AAPI communities, our organizations, our leaders and innovators, our artists and musicians, our organizers and activists, our teachers and students, our youth and elders—AAPIs from all walks of life. Create and share your interpretation of the theme through art, music, performance and literature or through an event, video, film or documentary. More details coming soon: www.apa.si.edu. For those on social media, please use the #IAMBEYOND hashtag. 

  Konrad Ng is the Director of the Smithsonian Asian Pacific American Center.