the WHITE HOUSEPresident Barack Obama

Search form

White House Author

Derek Douglas

Special Assistant to the President

Derek Douglas's Posts